Một trong những lợi điểm của việc đăng ký / đăng nhập là:

1. Lời bàn của bạn gõ vô sẽ ghi rõ bạn là tác giả (và in avatar ra nếu bạn có tải lên).
3. Bạn có thể quay lại sửa hay xóa những Lời Bàn cuả mình.

Bình thường, ở cuối Lời Bàn chỉ có hai nút "Trả lời" và "Trích dẫn".
Tuy nhiên nếu bạn đăng nhập thì dưới lời bàn của bạn sẽ có thêm hai nút nữa, "Sửa" và "Xóa".

SuaLoiBan

1. Sửa Lời Bàn

Để sửa một Lời Bàn của bạn thì :

1. Đặng nhập
2. Tìm tới lời bàn mà bạn muốn sửa
3. Bấm nút Sửa ở cuối lời bàn, bạn sẽ thấy lời bạn của bạn tải vô hộp Message giống như lúc đầu bạn gõ lời bàn vô
4. Sửa lời bàn xong thì bấm "Sửa" để gởi lời bàn lên.


2. Xóa Lời Bàn

Để xóa một Lời Bàn của bạn thì 

1. Đặng nhập
2. Tìm tới lời bàn mà bạn muốn xóa
3. Bấm nút Xóa ở cuối lời bàn, bạn sẽ thấy một cái popup hỏi bạn "Bạn có chắc muốn xóa Lời Bàn này không?"
4. Nếu thiệt tình muốn xóa lời bàn thì xin bạn bấm OK, nếu không thì bấm Cancel.


XoaLoiBan